Netwerk- en Systeembeheer

Proactief- en periodiek IT beheer

De afhankelijkheid van onze IT systemen is de afgelopen decennia enorm toegenomen. Internet, email, agenda’s, ERP, een onderneming ligt tegenwoordig zo goed als stil wanneer deze systemen niet, of niet goed functioneren. We willen altijd en overal kunnen beschikken over de juiste gegevens, waarmee de invloed van IT op een goed functionerend bedrijfsproces groot is. IT beschikbaarheid voelt als iets logisch, als iets vanzelfsprekend, maar is dat in de praktijk soms niet.

What If Analysis

Door de hedendaagse complexiteit van IT systemen en IT infrastructuur is het zo goed als onvermijdelijk dat er zich een keer een calamiteit zal voordoen. Een calamiteit kan zich beperken tot een eenvoudige stroom- of internetstoring en dat is in de meeste gevallen hinderlijk, maar over het algemeen niet buitensporig schadelijk voor uw bedrijfsvoering. De situatie wordt een stuk complexer wanneer uw systemen bijvoorbeeld schade oplopen door brand of een aanval van hackers. Is er op die moment een protocol? Wanneer is de procedure in het geval van een ‘worst case scenario’ voor het laatst beproefd?

Ieder calamiteit vraagt om zijn eigen aanpak, om een plan B. IT beheer is meer dan het oplossen van actuele IT problemen, IT beheer is management. IT beheer is het met een kritische blik kijken naar de zwakke plekken en anticiperend een calamiteitenplan samenstellen en beproeven. Vooraf vaststellen wie binnen uw organisatie verantwoordelijk is voor welk beleid.

De waarde en beschikbaarheid van uw digitale bedrijfsdata vraagt om de juiste zorg en bescherming, het vraagt om georganiseerd en gestructureerd beheer. Lantronics biedt hiervoor de juiste aanpak.  Door reguliere monitoring van de gezondheid van uw huidige IT infrastructuur wordt het risico op een calamiteit verlaagd en wordt uitval van bedrijf kritische IT systemen drastisch beperkt. En mocht er zich toch een calamiteit voordoen, dan is uw onderneming daar op voorbereid en beschermd.

Het samenstellen van een calamiteitenplan is maatwerk, omdat er voor de beste oplossingen binnen iedere organisatie variërende behoeften bestaan. Ieder calamiteitenplan heeft in feite een universele uitkomst, namelijk het zo snel mogelijk kunnen reconstrueren van de meest actuele situatie. De variatie in de aanpak kan bijvoorbeeld ontstaan in de gewenste reconstructietijd die voortvloeit uit het herstelplan. In de regel vraagt een herstel met een korte doorlooptijd ook om een grote investering en de vraag is of die investering opweegt tegen de schade die het onbereikbaar zijn van uw IT systemen veroorzaakt. Wat is de return of investment (ROI) in uw specifieke situatie?

Technical- en System audit

Lantronics inventariseert vooraf gronding uw huidige IT systemen en infrastructuur en adviseert omtrent eventuele directe en toekomstige verbeterpunten waarbij de focus zich richt op continuïteit. De mogelijke risico’s worden geanalyseerd en helder in kaart gebracht. U ontvangt advies hoe de risico’s op een calamiteit kunnen worden beperkt en welke passende maatregelen er nodig zijn om in het geval van een calamiteit daadkrachtig te kunnen handelen. Aansluitend worden uw systemen periodiek onderhouden en te voorzien van de nodige nieuwe updates om de IT structuur tegen nieuwe risico’s te beschermen.

Plan van aanpak bij Proactief- en periodiek IT beheer

  1. Audit: Uitvoeren van een Technische- en Systeem audit;
  2. Risico analyse: Het in kaart brengen van de risicofactoren die een calamiteit kunnen veroorzaken;
  3. Preventief handelen: Bespreken van oplossingen om de risicofactoren tot een absoluut minimum te beperken;
  4. Opstellen calamiteitenplan: Uitwerken van ‘What-if’ scenario’s met bijbehorende herstel pad;
  5. Onderhoud: Het periodiek onderhouden en monitoren van de actuele IT systemen en IT infrastructuur en waar nodig signaleren van nieuwe risicofactoren;

Proactief- en Periodiek IT beheer wordt u aangeboden in de vorm van een onderhoudscontract, vastgelegd in een Service Level Agreement (SLA) tegen een vaste looptijd. De SLA wordt jaarlijks getoetst en indien nodig in overleg aangepast. De SLA voor Proactief- en periodiek IT beheer biedt een duidelijk kader met betrekking tot de dienstverlening en de jaarlijkse kosten.

Informeer naar de mogelijkheden